Урок беларускай мовы "Назоўнік як часціна мовы", 3 клас

Файлы: Беларуская мова, конкурс._1.docx

Описание:

Мэта: стварыцьумовы для актыўнайпазнавальнайдзейнасцівучняў па засваеннітэмы і выкарыстанніатрыманыхведаўведаў у практычнайдзейнасці.

Задачы:

навучальная: плануецца, што ў канцыўрокавучнібудуць:

ведаць назоўнік як часцінумовы, яголексіка-граматычныяхарактарыстыкі;

умець знаходзіцьназоўнік у тэксце, адрозніваць ад іншыхчасцінмовы, ставіцьпытанні да назоўнікаў, правільнавызначацьадушаўленыя (пытаннехто?) і неадушаўленыя (пытаннешто?) назоўнікі;

развіваючая: падчасвыкананнявучэбных задач садзейнічацьфарміраваннюўменняаналізаваць, рабіцьвывады; узбагачаць і развівацьмовувучняў;

выхаваўчая: стварыцьумовы для станоўчайпсіхалагічнайатмасферы, культуры індывідуальнай і калектыўнай работы.

Рекомендуемая литература

Комментариев нет

Вам необходим вход для комментария.

Теги: Беларуская мова, 3 класс